0 - 9337 - Phụ Tùng Ô Tô Sài Gòn I Bộ Lọc Tàu Thủy I Bộ Lọc Xe

Product details

0 - 9337

0 - 9337
Specification
Owner Number
YEARS ENG VOL ENG NO BODY OIL AIR FUEL CABIN TRANS
HINO   »   MELPHA              
05.98~ 5300 J05C-T RH4J C602J A619J FC607J    
05.98~08.04 7700 J08C CH1J C602J A618J FC607J    
HINO   »   RANGER                
04.04~07.11 4700 J05D-T FC6J C606JC602J A622J FE1501    
12.83~07.89 6500 H06C-T FD16# C602J A274J FC607J    
04.86~09.89 6500 H06C-T FG190 C602J A274J FC607J    
01.89~10.94 6500 H06C-TI FD1H C602J A616J FC607J    
01.89~10.94 6500 H06C-TI FG1H C602J A616J FC607J    
04.86~07.89 6500 H06C-T GD160 C602J A274J FC607J    
05.90~01.95 6500 H06C-TI GK1H C602J A616J FC607J    
07.89~10.94 6800 H07C-T FD2H C602J A616J FC607J    
09.89~10.94 6800 H07C-T FF2H C602J A616J FC607J    
07.89~10.94 6800 H07C-T GD2H C602J A616J FC607J    
02.90~12.94 7400 H07D KFT3HGAF C602J A274J FC607J    
08.89~10.94 7400 H07D FD3H C602J A616J FC607J    
09.89~10.94 7400 H07D FF3H C602J A616J FC607J    
02.90~01.95 7400 H07D FT3H C602J A616J FC607J    
06.90~01.95 7400 H07D FC3H C602J A616J FC607J    
07.89~10.94 7400 H07D GD3H C602J A616J FC607J    
11.91~05.99 7700 J08C FD1J C516JC602J A616JA274J FC607J    
09.94~03.99 7700 J08C FD# C602J A618JA274J FC607J    
10.94~03.99 7700 J08C FT1J#BF C602J A274J FC607J    
10.94~03.99 7700 J08C FF1J C602J A618J FC607J    
10.94~03.99 7700 J08C FG1J C602J A618J FC607J    
10.94~03.99 7700 J08C FT1J#B C602J A618J FC607J    
10.94~03.99 7700 J08C FX1J C602J A618J FC607J    
08.96~05.99 7700 J08C FE1J C602J A618J FC607J    
01.95~03.99 7700 J08C FD2J C602J A618J FC609J    
01.95~05.99 7700 J08C FC2J C602J A619J FC607J    
10.97~03.99 7700 J08C KGX1JDDA C602J A274J FC607J    
10.94~03.99 7700 J08C GD1J C602J A618J FC607J    
10.97~03.99 7700 J08C GX1J C602J A618J FC607J    
01.95~03.99 7700 J08C-T GK1J C602J A618J FC607J    
07.11~   J05E-T FC9J#A C602J A622J      
04.12~   J05E-T FC9J C602J A622J      
07.11~04.12   J05E-T FD9J#A C602J A622J      
04.12~   J05E-T FD9J C602J A622J      
07.11~   J05E-T GC9J C602J A622J      
HINO   »   SELEGA                
08.86~07.90 6500 H06C-T RU192AB C602J A274J FC607J    
07.90~07.95 6500 H06C-Ti RU1HHAB FC C602J A274J FC607J    
08.90~08.95 7400 H07D RU3HJAA C602J A610J FC607J    
09.95~ 7700 J08C RU1J C602J A618J FC607J    
07.95~ 7700 J08C-T RUUW C602J A618J FC607J